Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.z v súlade s platnou legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a informácia o právnom základe ich spracovania, tretími osobami, sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby.

Informácia
Právnym základom spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou sú:

a) zmluvy

Osobnými údajmi sú napr.:  meno a priezvisko, prípadne titul , adresa trvalého bydliska, prípadne iné údaje – fakturačné údaje, vystavenie daňového dokladu iné kontaktné údaje uvedené zákazníkom, telefónne číslo pre doručenie kuriérskou službou, adresa elektronickej pošty pre potreby prijatia a potvrdenia objednávok, písomná a elektronická komunikácia so zákazníkom pre potreby vybavenia reklamácií, adresa trvalého bydliska, adresa doručenia tovaru, identifikácia zákazníka a platby.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje sa spracovávajú za účelom naplnenie činnosti e-shopu , pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Slovenskej republiky. Osobné údaje sú poskytované tretím osobám sprostredkovateľom, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby na webovej stránke destilaty.sk.

Kupujúci alebo dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenia spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje až do doby, keď registrovaná osoba alebo kupujúci požiada o ich vymazanie – úplné zabudnutie . Svoje práva na vymazanie alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania údajov vyplývajúce z ochrany osobných údajov môže kupujúci  alebo registrovaná osoba uplatniť v prípade, že už neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na ich ďalšie spracovanie ani žiaden dôvod pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade požiadavky kupujúceho, dotknutej  osoby pri výkone svojich práv požadovať aj overenie  totožnosti dotknutej osoby, či ide skutočne o dotknutú osobu , ktorá chce uplatniť svoje právo  súvisiace s ochranou a spracovaním osobných údajov ako je napríklad výmaz údajov, právo na obmedzenia spracúvania, právo na opravu, právo na prístup k osobným údajom a ostatné práva.

Informácie pre kupujúceho:
Informujeme Vás , že osobné údaje kupujúceho sú spracovávané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy ako aj pre účely  zabezpečenia, nákupu, predaja cez e-shop a prepravy ako aj zasielania ponúk. Osobné údaje sú spracovávané pre účely naplnenia kúpnej zmluvy, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich a to najmä:

z účtovných a daňových zákonov:
NUFF s.r.o.
Nová 88
Dunajská Lužná
900 42

IČO: 53 493 508
DIČ: 2121411072

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 150356/B

kuriérskou službou, najmä:
DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
Technická 7,
82104 Bratislava

Účtovnou službou:

Martin Palkovič
PALKOVIČ services, s.r.o.
Gorkého 10, 811 01, Bratislava – Staré mesto
IČO: 50529676
DIČ: 2120381648
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., vložka č.114571/B, odd.: Sro

Kontakt pre ochranu osobných údajov : ahoj@nuff.sk

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov sú:

Právo k prístupu k osobným údajom dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie, ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade požiadavky zmien alebo výmazu údajov zo strany dotknutej osoby môžeme požadovať aj overenie totožnosti.

Dotknutá osoba ma tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR. Adresa úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava , web stránka: www.dataprotection.gov.sk adresa elektronickej pošty : statny.dozor@pdp.gov.sk.